Bošnjačka islamska zajednica Norrköping

Bujrum! Välkommen! Welcome!

 

 

TEST  1

 

1. Kako glasi Subhanake?

Subhaneke-llahume

Ve bi hamdike

Ve tebare kesmuke   

Ve te’ala džeduke  

Ve la ilahe gajruke.

 

2. Šta je Islam?

     Islam je vjera koju je Allah džellešanuhu objavio preko svojih poslanika cijelom čovječanstvu

 

3. Kako glasi KELIME-i-ŠEHADET?

EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE

EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU.

     Što znači:

Vjerujem i očitujem da nema drugog boga osim Allaha džellešanuhu,

i vjerujem i očitujem da je Muhammed alejhisselam

Božji rob i Božji poslanik.

 

4. U čemu se sastoji pokornost Allahu džellešanuhu?

Pokornost Allahu dž.š., se sastoji u tri stvari a to su:

-      Vjerovanje u Allaha džellešanuhu

-      Izvršavanje svih islamskih propisa i dužnosti

-      Ljepom islamskom vladanju i ponašanju

 

5. Kako se zove naša vjera?

      Naša vjera se zove ISLAM.

 

6. Koja je prva sura u Kur’anu i kako glasi?

     Prva Kur’anska sura je EL-FATIHA i glasi:

Bismillahi rrahmani rrahim

EL HAMDU LILLAHI

RABBIL’ALEMIN

ERRAHMANI RRAHIM

MELIKI JEVMIDDIN

IJJAKE NA’BUDU

VE IJJAKE NESTE’IN

IHDINE SSIRATAL MUSTEKIM

SIRATALLEZIN EN’AMTE’ ALEJHIM

GAJRIL MAGDUBI’ ALEJHIM

VELE DDALLIN—Amin

 

 

7. Čime počinjemo svaki dobar posao?

 Svaki dobar posao počinjemo sa riječima:

BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM

U ime Allaha, Sveopćeg, Dobročinitelja, Milostivog!

 

8. Koliko ima dini-islamskih šarta i koji su?

Dini-islamskih šarta ima trideset i tri (33), i to.

1.ŠEST IMANSKIH,

2.PET ISLAMSKIH,

3.ČETRI ABDESSKA,

4.TRI TEJEMUMSKA,

5.TRI GUSULSKA i

6.DVANAEST NAMASKI.

 

9. Šta je selam i kako se naziva?

Selam je islamski pozdrav kojim se muslimani međusobno pozdravljaju i glasi: ESSELAMU ALEJKUM.

 

10. Kako glasi ”Allahu Rabbi”?

     ALLAHU RABBI

     VE MUHAMMEDU-NNEBIJJI

     VEL KUR’ANU KITABI

     VEL ISLAMU DINI

     VEL KABETU KIBLETI

     VEL MU’MINUNE IHVANI

 

     Allah je moj Gospodar,

     Muhammed je moj poslanik,

     Kur’an je moj kitab,

     Islam je moj din,

     Kaba je moja Kibla,

     Mu’mini su moja braća.

 

11. Kako glasi prevod Fatihe?

     U ime Boga, Sveopćeg, Dobročinitelja, Milostivog.

     Hvala Allahu,

     Gospodaru svjetova,

     Sveopćem Dobročinitelju, Milostivom,

     Gospodaru Sudnjeg dana!

     Samo Tebe obožavamo

     I samo od Tebe pomoć tražimo.

     Uputi nas na pravi put,

     Na put onih kojima si

     Dao Svoje blagodati

     A ne na put onih na koje si se rasrdio,

     Niti na put onih koji su zalutali.  Amin!

 

12. Kome se naziva selam?

     Selam se naziva muslimanu/ki, poznaniku, prijatelju i rodžaku muslimanu.

 

13. Kako glasi sura Fatiha?

     Bismillahi rrahmani rrahim

     EL HAMDU LILLAHI RABBIL’ALEMIN

ERRAHMANI RRAHIM

MELIKI JEVMIDDIN, IJJAKE NA’BUDU

VE IJJAKE NESTE’IN

IHDINE SSIRATAL MUSTEKIM

SIRATALLEZIN EN’AMTE’ ALEJHIM

GAJRIL MAGDUBI’ ALEJHIM

VELE DDALLIN—Amin

 

14. Šta je Kur’an i šta sadrži?

     KUR’AN je posljednja Božija objava upućena preko Muhammeda       

     a.s. cjelom čovječanstvu i sadrži:

     Allahove mudrosti, propise o vjerovanju i ponašanju ljudi.

 

15. Ko su bili Božji poslanici?

BOŽJI POSLANICI su bili odabrani ljudi kojima je Allah  dželle šanuhu slao svoje objave da ih dostave i objasne ljudima.

 

16. Koji su nam Kitabi poznati?

     Poznati su nam ČETIRI VELIKA KITABA:

 

1.      TEVRAT – objavljen Musau alejhisselam,

2.      ZEBUR – objavljen Davudu alejhisselam,

3.      INDŽIL – objavljen Isau alejhisselam,

4.      KUR’AN – objavljen Muhammedu alejhisselam.

 

17. Kako se očituje pripadnost islama?

Pripadnost islama se očituje sa riječima:

EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE

EŠHEDUENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU.

 

18. O čemu nam govori priroda i sve što postoji?

     Priroda i sve što postoji govori nam da postoji jedan Bog Allah džellešanuhu

 

19.Koji su najpoznatiji Meleki?

     Najpoznatiji meleki su:

     Džebrail, Azrail, Mikail, Israfil, Kiramen-Katibin, Munker i Nekir.

 

20. Kako glasi sura Ihlas?

     KUL HUVALLAHU EHAD. ALLAHU SAMED.

     LEM JEDIN VE LEM JULED.

     VE LEM JEKULLEHU KUFUVEN EHAD.

     Prevod:

     Reci: On Allah je jedan. Allah je utočište svemu.

     Nije rodio i rođen nije. I niko Mu ravan nije.

 

21. Koliko je bilo Božiji poslanika, a koji su najpoznatiji?

Božiji poslanika je bilo puno a u Kur’anu je spomenuto dvadesetpet, a napoznatiji su: ADEM, NUH, IBRAHIM, MUSA, ISA I MUHAMMED a.s.

 

22 .Od čega se sastoji iman – islamsko vjerovanje?

 Iman se sastoji od šest temelja istina vjere ili šarta.

 

23. Kako glase Božja svojstva – Sifate?

     Bog ima i postoji - vudžud

     Bog je jedan - vahdanijjet

     Bog je oduvjek i zauvjek - kidem i beka

     Bog nije ničemu sličan - muhalefetun lil havadisi

     Bog sam po sebi opstoji - kijamu bi nefsihi

     Bog živi svojim životom - hajat

     Bog sve zna – ’ilm

     Bog sve čuje - sem

     Bog sve vidi - besar

     Bog sve svojom voljom čini - iradet

     Bog je Svemoćni - kudret

     Bog govori svojim božanstvenim govorom - tekvin.

 

24. Ko su božiji meleki i kakve dužnosti imaju?

     Božiji meleki su razumna duhovna bića koja su stalno u službi

     Allaha dž.š. Meleki prenose Božije objave ljudima, pišu njihova djela

     Donose im dobre misli i izvršavaju ostale Allahove odredbe.

 

****************************************************************************

 

TEST 2

 

1.  Kako glasi suretul-Leheb

Bismillahi rrahmani rrahim

TEBET JEDA EBI LEHEBIN VE TEBBE.

MA AGNA ANHU MALUHU VE MA KESEB

SEJASLA NAREN ZATE LEHEB.

VEMRE’ ETUHU HAMMALETEL HATAB.

FI DžIDIHA HABLUM MIMMESED.

 

 

2.  Kako glasi ettehijjatu.

Bismillahi rrahmani rrahim.

ETTEHIJJATU LILLAHI

VE SSALAVATU VE TTAJJIBATU

ESSELAMU ’ALEJKE EJJUHENNEBIJJU

VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU

ESSELAMU ALEJNA VE ’ALA ’IBADILLAHI SSALIHIN

 

EŠHEDU EL LA ILAHE ILLELLAH

VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN

’ABDUHU VE RESULUHU.

 

ALLAHUMME SALLI ’ALA MUHAMMEDIN

VE’ ALA ALI MUHAMMED KEMA

SALLEJTE ’ALA IBRAHIME VE ’ALA

ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUMMEDžID.

 

ALLAHUMME BARIK’ALA MUHAMMEDIN

VE’ ALA ALI MUHAMMED KEMA

BAREKTE ’ALA IBRAHIME VE ’ALA

ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUMMEDžID.

 

RABBENA ATINA FIDDUNJA HASENETEN

VE FIL ’AHIRETI HASENETEN

VEKINA ’AZABENNAR.

 

RABBENAGFIR LI VELIVALIDEJJE

VE LIL MU’MININE JEVME JEKUMUL HISAB.

 

3.   Kako glasi suretu-NNas?

      Bismillahi rrahmani rrahim

KUL E’UZU BIRABBI NNAS

      MELIKI NNAS, ILAHI NNAS

      MIN ŠERRIL VESVASIL HANNAS

      ELLEZI JUVESVISU FISU DURI NNAS

      MINEL DžINETI VE NNAS.

 

4.    Šta je Sudnji dan?

Sudnji dan je dan kada će Allah džellešanuhu sve ljude ponovo proživjeti i pozvati da odgovaraju za svoja djela.

 

5.      Šta učimo na ruku’u i na sedždi?

 Na ruku’u učimo tri puta  SUBHANE RABBIJEL AZIM.

A na sedždi učimo tri puta SUBHANE RABBIJEL E’ALA.

 

6.      Kako glase salavati?

ALLAHUMME SALLI ’ALA MUHAMMEDIN

VE’ ALA ALI MUHAMMED KEMA

SALLEJTE ’ALA IBRAHIME VE ’ALA

ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDžID.

 

ALLAHUMME BARIK’ALA MUHAMMEDIN

VE’ ALA ALI MUHAMMED KEMA

BAREKTE ’ALA IBRAHIME VE ’ALA

ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDžID.

 

RABBENA ATINA FIDDUNJA HASENETEN

VE FIL ’AHIRETI HASENETEN

VEKINA ’AZABENNAR.

 

7.      Kako glasi drugi islamski šart?

 Drugi islamski šart je KLANJATI PROPISANE NAMAZE.

 

8.      Koliko ima priprema za namaz?

 Priprema za namaz ima šest.

 

9.      Koliko ima sastavnih djelova namaza

 Sastavnih djelova namaza ima šest.

 

10.  Koliko ima rekata sabah a koliko akšam?

 Sabah ima četiri rekata a Akšam ima pet rekata.

 

11.  Kako glasi šesti imanski šart.

Šesti imanski šart glasi:

VE BIL KADIRI HAJRIHI VE ŠERRIHI MINALLAHI TE’ALA,

Vjerujem da sve što se događa biva je s Božijom voljom i određenjem.

 

12.  Ko je donosio objave Muhammedu a.s od Allaha dž.š?

 Muhammedu je dolazila objava preko meleka Džebraila.

 

13.  Šta učimo kad predamo selam u namazu.

 Kad predamo selam u namazu učimo:

ZIKR DOVU (ALA RESULINA SALAVAT…)

 

14.  Koju hranu i piće nam je Allah strogo zabranio?

Allah nam je strogo zabranio da jedemo svinjsko meso i sve svinjske preradževine i pijemo alkohol.

 

15.  Kakav je bio Muhammed a.s i zašto mi trebamo da se ugledamo

na njega? 

Muhammed a.s je bio najbolji i najplemenetiji čovjek, uzor poštenja

samilosti dobrote.

 

16.  Kako glasi suretul-Felek?

Bismillahi rrahmani rrahim

KUL E’UZU BIRABBIL FELEK.

MIN ŠERRI MA HALEK.

VE MIN ŠERRI GASIKIN IZA VEKAB.

VE MIN ŠERRI NNEFFASATI FIL UKAD

VE MIN ŠERRI HASIDIN IZA HASED.

 

17.  Šta je namaz?

Namaz je uzvišeni način iskazivanja pokornosti i zahvalnosti Allahu Dz.š.

 

18.  Koje su dužnosti djece prema roditeljima?

 Djeca su prema roditeljima dužna:

1.Da ih vole poštuju i pomažu

2.Da prema njima budu blagi poslušni i zahvalni

3.Da ih njeguju ako se razbole

4.Da ih izdržavaju ako su tome potrebni

5.Da umrlim roditeljima klanjaju dženazu i da ih se sjećaju dovom Allaha Dž.š. i čine hajrate za njih.

 

19. Kako se uzima abdest?

     Abdest se uzima sa čistom vodom i Bismillom:

     1.Operemo ruke do iza šaka-tri puta

     2.Isperemo usta i nos-tri puta

     3.Operemo lice-tri puta

     4.Operemo desnu pa lijevu ruku do iza lakata-tri puta

     5.Potaremo mokrom rukom najmanje četvrtinu glave

     6.Potaremo mokrim rukama uši pa vrat

     7.Operemo desnu pa lijevu nogu do iza članaka.

 

20. Šta je gusul?

     Gusul je obavezno vjersko kupanje koje je propisano kada smo nečisti a preporučeno Sunnetom jednom sedmično.

 

 

 *******************************************************************

 

TEST 3

 

1.        Kako glasi suretul-Inširah?

Suretul-Inširahu glasi:

Bismillahi rrahmani rrahim

ELEM NEŠRAH LEKE SADREK

VEVED’ANA ANKE VIZREK

ELLEZI ENKADA ZAHREK

VE REFE’ANA LEKE ZIKREK

FE INNE ME’AL ’USRI JUSREN

INNE ME’AL ’USRI JUSRA

FE IZA FERAGTE FENSAB

VE ILA RABBIKE FERGAB.

 

2.        Koja je peta islamska dužnost?

Peta islamska dužnost je HADž OBAVITI.

 

3.        Šta je ramazan?

Ramazan je mjesec u kojem je počela objava Kur’ana.

U tom mjesecu Allah dž.š. nam je naredio da postimo, odnosno da se od zore do zalaska sunca ustegnemo od jela, pića, pušenja i drugih tjelesnih prohtjeva.

 

4.        Kako glasi suretul-Kafirun?

Suretul-Kafirun glasi:

Bismillahi rrahmani rrahim

KUL JA EJJUHEL KAFIRUN

LA E’ABUDU MA TA’BUDUN

VE LA ENTUM ABIDUNE MA E’ABUD

VE LA ENE ABIDU N MA ’ABETUM

VE LA ENTUM ABIDUNE MA E’ABUD

LEKUM DINUKUM VE LIJEDIN

 

5.        Koje su naše dužnosti prema Allahu Dž.š.

 Prema Allahu dž.š. smo dužni:

1. Da čvrsto vjerujemo u temeljne istine vjere

2. Da volimo Allaha dž.š. i izvršavamo islamske dužnosti

3. Da se oslanjamo na Allaha dž.š. i da znamo da je dobro sve što nam je On naredio a da je zlo sve što je On zabranio

 

6.        Koji su farzovi Hadždža?

Farzovi Hadža su

1.Ihram obući i nijjet učiniti

2.Boraviti na Arefatu uoči Kurbana-bajrama

3.Tavvaf oko Kabe učiniti (obići Kabu sedam puta)

 

7.        Šta su Božje zapovjedi-Farzovi?

Božije zapovjedi su vjerovati, klanjati, postiti, zekat davati, hadž obaviti, roditelje poštovati, rodbinu i susjede paziti, činiti dobro, istinu govoriti, biti pravedan i pošten i druge Kur’anske zapovjedi.

 

8.        Koliko ima rekata podne-namaz i kako se zanijete?

 Podne namaz ima deset rekata, četiri sunneta, četiri farza, i dva sun-sunneta.

Nijet suneta: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETI ZZUHRI EDA’EN MUSTAKBILEL KIBLETI—ALLAHU EKBER.

Nijet farza: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE FARDI ZZUHRI EDA’EN MUSTAKBILEL KIBLETI—ALLAHU EKBER

Nijet sun-sunneta: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUN-SUNNETI ZZUHRI EDA’EN MUSTAKBILEL KIBLETI—ALLAHU EKBER

 

9.        Koje su dužnosti prema porodici,roditeljima i rodbini?

Dužnosti prema porodici,roditeljima i rodbini su da živimo u slozi i ljubavi, da stariji brinu i upučuju mlade, a mladi da poštuju i slušaju starije.

 

10.   Kako glasi suretu-Kurejš?

      Suretu-Kurejš glasi:

      Bismillahi rrahmani rrahim

      LI ILAFI KUREJŠIN

      ILAFIHI RIHLETE ŠŠITAI VE SSAJF

      FEL JA’BUDU RABBE HAZEL BEJT

      ELLEZI AT’AMEHUM MIN DžUIN VE AMENEHUM MIN HAUF.

 

11.   Kako se čini sehvi-sedžda?

Sehvi sedžda se čini tako što nakon selama na desnu stranu učinimo kao u namazu dvije sedžde, a zatim proučimo Ettehijjatu Salavate i Dovu i predamo selam.

 

12.   Kako glasi suretul-Kevser?

Suretul-Kevser glasi:

Bismillahi rrahmani rrahim

INNA E’ATAJNAKEL KEVSER

FE SALLI LI RABBIKE VENHAR

INNE ŠANI’EKE HUVEL EBTER

 

13.   Koliko ima rekata i kako se klanja jacija-namaz?

 Jacija namaz ima trinaest rekata, četiri sunneta, četiri farza dva sunsunneta, i tri vitr-namaza.

Jacijiski sunnet se klanja kao i ikindiski i može se povremeno izostaviti.

Jacijiski farz se klanja kao i ikindiski

Jacijiski sunsunnti se klanjaju kao sabahski sunnet ili podnevski sun-sunnet.

Vitr namaz se klanja kao i jacijiski sun-sunnet na prvom sjedenju se uči Ettehijjatu do salavata a onda se ustane na treći rekat na kojem se uči: Bismilla, Fatiha i jedna sura.

Zatim se podignu ruke i donese tekbir –Allahu ekber, te prouči Kunut dovu .

 

14.   Kako glasi namaska dova?

Namaska dova glasi:

       Bismillahi rrahmani rrahim

ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN’ VESSALATU VE SSELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI

EDžMEIN. ALLAHUMME RABBENA TEKABEL MINNA SALATENA INNEKE ENTE SSEMI’UL ALIM VE TUB ALEJNA JA MEVLANA INNEKE ENTE TTEVABU RRAHIM.

 

ALLAHUME RABBENA ATINA FIDDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI

HASENETEN VEKIN AZABENNAR.

 

RABBENAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MU’MININE JEVME JEKUMUL HISAB.

 

SUBHANE RABBIKE RABBIL IZZETI AMMA JESIFUN VE

SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDULILLAHI

RABBIL ALEMIN – EL FATIHA.

 

15.   Kako glasi Suretul-Fil?

Suretul-Fil glasi:

       Bismillahi rrahmani rrahim

ELEM TERE KEJFE FE’ALE RABBUKE BIASHABIL FIL

ELEM JEDž’AL KEJDEHUM FI TADLIL

VE ERSELE ALEJHIM TAJREN EBABIL

TERMIHIM BIIDžARETIM MIN SIDžDžIL

FE DžE’ALEHUM KE’ASFIM ME’KUL.

 

16.   Koji je četrvti islamski šart?

Četvrti islamski šart je ZEKAT DAVATI.

 

17.   Kako glasi Elif-Lam-Min?

Elif-Lam-Mim glasi:

 

Bismillahi rrahmani rrahim

ELIF-LAM-MIM

ZALIKEL KITABU LA REJBE FIH HUDEL LIL MUTTEKIN

ELLEZINE JU’MINUNE BILGAJBI VE JUKIMUNE SSALATE VE MIMMAREZAKNA HUM JUNFIKUN

VELLEZINE JU’MINUNE BIMA UNZILE ILEJKE VE MA UNZILE MIN KABLIK VE BIL AHIRETI HUM JUKINUN

ULA’IKE’ALA HUDEN MIR RABBIHIM VE ULA’IKE HUMUL MUFLIHUN.

 

Literatura: Ilmihal I stupanj, Bilal Hasanovic. Obrada: Jasmin i Adi Krhan